Visit Sweden

Sweden's official website for tourism and travel information

Dessa allmänna bestämmelser ("Allmänna Bestämmelser") gäller för avtal och/eller samarbeten ("Avtalet") som har ingåtts med V.S. VisitSweden AB eller något av dess dotterbolag i dess koncern (gemensamt benämnt som "Visit Sweden") varmed ett uppdrag har lämnats till Visit Sweden avseende genomförande av turistbefrämjande aktiviteter och/eller kampanjer ("Uppdraget"). Parterna i Avtalet benämns nedan enskilt som antingen Visit Sweden respektive "Partnern" (dvs. Visit Swedens motpart i Avtalet) eller "Part" och gemensamt som "Parterna". Skriftliga avtal mellan Parterna som avviker från dessa Allmänna Bestämmelser har företräde framför dessa Allmänna Bestämmelser.

1 Bakgrund

1.1 Visit Sweden bedriver verksamhet enligt det uppdrag som tilldelats Visit Sweden av den svenska staten via Näringsdepartementet samt den svenska besöksnäringen via Svensk Turism AB. Visit Sweden har två tydliga uppdrag, (i) att ansvara för att marknadsföra varumärket "Sverige" internationellt tillsammans med övriga medlemmar i Nämnden för Sverigebefrämjandet i Utlandet samt (ii) att utomlands marknadsföra svenska destinationer och upplevelser tillsammans med aktuella partners. 

1.2 En viktig nyckel till framgång för Sverige är att skapa långsiktiga allianser med strategiska partners, både turistföretag och icke-turistföretag i syfte att stärka Sverigebilden och öka antalet besökare till Sverige. Sverige är ett litet land och för att öka konkurrenskraften och resurserna är samverkan ett medel.

1.3 Visit Swedens uppförandekod och Visit Swedens affärsetiska policy utgår från Visit Swedens strävan att agera hållbart, etiskt och i enlighet med Visit Swedens värdegrund. Visit Sweden förväntar sig att den Part som Visit Sweden ingår avtal med själv agerar etiskt och hållbart. Visit Sweden ser därför uppförandekoden och den affärsetiska policyn som viktiga delar i samarbetet. Visit Swedens värdegrund och affärsetiska policy finns att läsa på corporate.visitsweden.com.


2 Överlåtelse av Avtalet 

2.1 Partnern får ej utan Visit Swedens medgivande helt eller delvis överlåta rättigheter respektive skyldigheter enligt Avtalet till tredje man.

2.2 Uppdraget kan helt eller delvis komma att utföras av Visit Swedens representationskontor eller dotterbolag utanför Sverige. Samtliga aktiviteter som genomförs eller åtgärder som vidtas i samband med Uppdraget, av Visit Sweden eller någon annan enhet inom dess koncern, regleras av detta Avtal.


3 Immateriella rättigheter 

3.1 Visit Sweden erhåller äganderätten till samtliga immateriella rättigheter som är hänförliga till material/dokumentation/analyser ("Material") som tillhandahålls, produceras av eller upprättas på uppdrag av Visit Sweden i samband med Uppdraget. Avtalet ger inte Partnern någon licens eller annan rätt att använda Visit Swedens varumärke, logga eller annat kännetecken som tillhör Visit Sweden.  

3.2 Partnern erhåller, efter skriftligt godkännande, en icke-exklusiv rätt att i sin verksamhet, under tiden som Uppdraget pågår, internt nyttja av Visit Sweden producerat och till Part överlämnat Material, under förutsättning att Materialet inte utan tillåtelse exponerar någon av Visit Swedens tillhöriga kännetecken eller används utanför ramen för Uppdraget.

3.3 I den mån Visit Sweden inom ramen för Uppdraget använder Material och/eller immateriella rättigheter tillhörig Partnern eller dess samarbetspartners ansvarar Partnern för att användandet kan ske utan att detta utgör intrång i tredje mans tillkommande rätt och åtar sig att hålla Visit Sweden skadeslös för det fall något ansvar riktas mot Visit Sweden med anledning av sådant Material och/eller immateriella rättigheter. 

3.4 Visit Sweden ansvarar ej för eventuell skada som tillfogas Partnern, kunder eller tredje man till följd av fel i Material eller brott mot tredje mans immateriella rättigheter.


4 Ansvarsbegränsning

4.1 Visit Sweden ansvarar endast för skada som Visit Sweden genom grov vårdslöshet eller uppsåt orsakar annan Part. 

4.2 Visit Sweden är inte skyldig att ersätta indirekt skada. 

4.3 För det fall att Partnern erhåller finansiering för Uppdraget såsom EU-medel eller annan finansiering från tredje part och därmed åläggs krav för att erhålla eller använda sådan finansiering skall Partnern informera Visit Sweden om förekommande krav såsom exempelvis krav på dokumentation eller rapportering till sådan tredje part eller exponering av EU-logga. Partnern skall under alla omständigheter hålla Visit Sweden skadeslös för det fall att återbetalningskrav eller ersättningskrav framställs mot Visit Sweden avseende finansieringen eller att finansieringen inte utges till Partnern. Partnern skall under alla omständigheter utge de investeringsåtaganden som Parterna har överenskommit om. 

4.4 För det fall att Partnern omfattas av lagen om offentlig upphandling ansvarar Partnern för att tillse att Partnern uppfyllt eventuella lagkrav för att ingå avtal, inklusive, men inte begränsat till detta Avtal, med Visit Sweden. För det fall att sådant avtal anses oförenligt med lagen om offentlig upphandling skall Partnern hålla Visit Sweden skadeslös intill det positiva kontraktsintresset för det fall att avtalet ogiltigförklaras med stöd av lagen om offentlig upphandling. Partnern skall under alla omständigheter utge de investeringsåtaganden som Parterna har överenskommit om.    

4.5 Visit Swedens ansvar är under alla omständigheter begränsat till tio (10) procent av Partnerns totala investeringsåtagande.


5 Sekretess

5.1 Parterna förbinder sig att inte till tredje man yppa eller förete innehållet i Avtalet. Parterna förbinder sig vidare att inte för utomstående röja information och kunskap som utgör den andra Partens konfidentiella information (företagshemligheter) och som inte blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Avtalet eller enligt domstols dom eller myndighets beslut.

5.2 Part åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiell information inte görs tillgänglig för annan än den som har rätt att få del av informationen för de ändamål som framgår av Avtalet. Part skall ha rätt att tillhandahålla konfidentiell information till sina juridiska och finansiella rådgivare under förutsättning att varje sådan person som mottar informationen är bunden av samma eller liknande sekretessåtagande som Parterna enligt Avtalet.

5.3 Åtagandena enligt denna punkt 5 omfattar inte information vilken: 

(i) vid tidpunkten för överlämnandet eller därefter blir allmänt tillgänglig utan att detta skett genom brott från mottagande Parts sida mot Avtalet eller något annat avtal med eller sekretessåtagande mot motparten, 

(ii) redan var känd för mottagande Part eller på annat sätt tillgänglig för denne/dessa vid den tidpunkt parten fick del av informationen i enlighet med Avtalet, 

(iii) var eller blir tillgänglig för mottagaren från tredje man som, såvitt mottagaren kände till inte är eller var förhindrad att röja sådan information för mottagaren på grund av avtal eller annat åtagande, eller 

(iv) den mottagande parten är skyldig att röja enligt lag, förordning, domstols eller annan myndighets beslut förutsatt att motparten underrättas härom före offentliggörandet och att offentliggörandet begränsas i största möjliga omfattning.


6 Avtalstid och förtida uppsägning

6.1 Avtalet träder i kraft vid undertecknade därav och gäller därefter till och med det datum som Parterna har överenskommits. Därefter förlängs Avtalet med ett (1) år i sänder. Part har rätt att inför varje nytt kalenderår under förlängningsperioden säga upp Avtalet senast det datum som Parterna har överenskommit. Parterna från-träder då ytterligare tillkommande åtaganden från och med den 1 januari påföljande kalenderår. 

6.2 Part äger rätt att i förtid säga upp Avtal till omedelbart upphörande om: 

(a) den andra Parten i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse, om rättelse är möjlig, inom trettio (30) dagar från det att den felande Parten anmodats därtill; 

(b) den andra Parten försätts i konkurs, ställer in betalningar, inleder ackordsförfaranden eller företags-rekonstruktion, träder i likvidation eller eljest kan antas vara på obestånd; 

(c) om enighet föreligger mellan Parterna att Avtalet kan frånträdas. Vid beslut om frånträdande av Avtalet skall även det specifika datumet då Avtalet slutar gälla fastlås; eller 

(d) om starka skäl föreligger om att Uppdraget ej kan genomföras med gott resultat samt att en alternativ lösning inte kan träffas av styrgruppen för Uppdraget kan styrgruppen besluta att projektet ska upplösas, för det fall att en styrgrupp har tillsatts inom ramen för Uppdraget. I sådant fall kan respektive Part frånträda Avtalet. För det fall att en styrgrupp inte har tillsatts inom ramen för Uppdraget är denna punkt (d) inte tillämplig.  

6.3 Vid förtida upphörande av Avtalet i enlighet med grundera ovan åligger det Parterna att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa övrig Parts samt även andra samarbetspartners avvecklingskostnader. Vid omständ¬ig¬heterna c) och d) ovan beslutar Parterna gemensamt vid vilken tidpunkt Avtalet upphör att gälla. Om Parterna därvid inte kan endas om tidpunkten upphör Avtalet att gälla på dagen tre (3) månader från det att Parterna skriftligen har överenskommit om att Avtalet skall upphöra. 

6.4 För det fall Avtalet upphör i förtid i enlighet med grunderna ovan upphör Parts samtliga engagemang i och rätt till leveranser av aktiviteterna inom ramen för Uppdraget. 

6.5 Vid förtida upphörande enligt a) respektive b) ovan skall Part som är föremål för uppsägningen fortsätta utge betalning i enlighet med fakturerings¬planen för Uppdraget samt erlägga betalning avseende eventuella övriga betalningsförpliktelser som åligger sådan Part inom ramen för dess investeringsåtaganden avseende Uppdraget. Vid förtida upphörande enligt a), b) respektive c) ovan återförs inte Parts erlagda betalningar. 

6.6 Vid förtida upphörande enligt c) och d) ovan upphör Parts skyldighet att utge betalning som enligt fakturerings¬planen för Uppdraget förfaller till betalning efter att Avtalet upphört enligt c) och d) ovan. Vid förtida upphörande enligt c) och d) ovan skall dock respektive Part utge ersättning för sin del av avvecklingskostnader (som skall beräknas i förhållande till Parts andel av de totala investeringsåtagandena för Uppdraget enligt detta Avtal) som Part eller övriga samarbetspartners redan förbundit sig att utge för aktiviteter inom ramen för Uppdraget, oaktat om sådana kostnader förfaller till betalning efter Avtalets upp¬hörande, såsom, men inte begränsat till, konsult-arvoden för resurser anlitade för genomförande av aktiviteterna inom ramen för Uppdraget. Vid förtida upphörande enligt d) ovan återförs Parts betalningar enligt faktureringsplanen för Uppdraget med avdrag för nämnda avvecklingskostnader om medel återstår. Sådana betalningar återförs efter att samtliga avvecklingskostnader har betalats. 


7 Ändringar och tillägg

7.1 Ändring eller tillägg till Avtalet kan, med undantag för avtal som Avtalet hänvisar till samt dessa Allmänna Bestämmelser, endast ske genom en skriftlig handling som hänvisar till Avtalet och som undertecknas av Parternas företrädare.


8 Tillämplig lag och tvistelösning

8.1 Avtalet skall tillämpas och tolkas enligt vid var tid gällande svensk materiell rätt.

8.2 Tvist mellan Parterna i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklart Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.


9 Personuppgifter (GDPR)

9.1 Visit Sweden behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt vid var tid gällande personuppgiftspolicy. Visit Sweden kommer att behandla de personuppgifter som finns i detta avtal, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e postadress, samt de personuppgifter som senare lämnas till Visit Sweden, för att fullgöra avtalet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att denna i huvudsak är nödvändig för fullgörande av nämnda avtal eller rättslig förpliktelse hänförligt till detta. 

9.2 För ytterligare information om Visit Swedens behandling av personuppgifter, inkluderat eventuella andra ändamål för behandlingen, se bolagets personuppgiftspolicy på www.visitsweden.com .

9.3 Ni åtar er att vidarebefordra denna information till de företrädare, anställda och övriga representanter i er organisation som berörs härav och vars personuppgifter kan komma att behandlas av oss inom ramen för vårt samarbete med er. Den rättsliga grunden för vår behandling av nämnda personers personuppgifter är vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra avtalsförpliktelser eller de rättsliga förpliktelserna.


2018-05-15